Anbi gegevens

Progressieve Partij Drechterland

Saldo overzicht 2019

Rekeningnummer NL 63 TRIO 0338768106

Saldo rekening 01-01-2019

 

Saldo rekening 31-12-2019

 

4613,11

 

4.722,37

 

Financieel jaaroverzicht 2019

Inkomsten

 

  Uitgaven
Contributie 340 Bankkosten 137,33
ALV 80,48
Politiek en bestuur 2841,12 BOT 27,60
Fractievergoeding 650 Campagnekosten 805,32
Contributie lokale partijen 20
Onkostenvergoeding fractievertegenwoordigers 2018 300
Onkostenvergoeding fractievertegenwoordigers 2019 1950

 

Webhosting/website/email 257,58
Representatiekosten 143,55

 

Totaal 3831,12   3721,86

Begroting 2020

Inkomsten

 

  Uitgaven
Contributie 340 Bankkosten 140
Politiek en bestuur 4221 ALV 200
Fractievergoeding 650 BOT 75
Advertentiekosten (perm. camp) 1750
Contributie lokale partijen 20
Onkostenvergoeding fractievertegenwoordigers 2020 1800
Representatie 100
Totaal 5211,12   4085

Balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)

In euro’s

31 december

2019

_____________

31 december

2018

___________

 

Liquide middelen 4613,11 4.722,37
Totaal activa 4613,11 4.722,37
Passiva
Vermogen

Algemene reserve

 

 

4613,11

 

4.722,37

Totaal eigen vermogen 4613,11 4.722,37
Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva                  0                  0
Totaal kortlopende schulden                  0                  0
Totaal passiva 4613,11 4.722,37

Het totaal van de direct opeisbare saldi bij bankinstellingen beloopt per balansdatum 4613,11. Het saldo is vrij opneembaar