Meteen naar de inhoud

Privacy en cookiebeleid

Algemene privacyverklaring voor de website en daaronder de privacyverklaring van Progressief Drechterland.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Op de website zijn inschrijfformulieren geplaatst via Mailchimp, de ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.
Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Gegevens worden opgeslagen op de database van dit platform, om zodanig nieuwsbrieven en informatie aan leden te versturen. Gebruik van cookies op deze website Deze website maakt gebruik van cookies. U kunt deze cookies uitschakelen via uw browser. Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Wij hebben hier geen invloed op.
Op de website is tevens gebruik gemaakt van Google maps.  Social media Embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube en Facebook, bevat vaak cookies. Wat deze platformen met deze cookies doen is ons niet bekend. De gegevens zijn voor Progressief Drechterland niet inzichtelijk en we hebben helaas ook geen invloed op het al dan niet plaatsen van deze cookies. Voor het plaatsen van deze embedded content (inclusief de cookies) hebben we volgens de cookie-wetgeving jouw toestemming nodig.

Privacyverklaring Progressief Drechterland
1. Inleiding Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.
2. Waarom verwerkt Progressief Drechterland persoonsgegevens? Progressief Drechterland verwerkt persoonsgegevens van leden, donateurs en belangstellenden voor het beheren van de ledenadministratie, het ontvangen van donaties, het voeren van een financiële administratie en om Progressief Drechterland bij personen onder de aandacht te kunnen brengen en van activiteiten van de partij op de hoogte te houden. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van deze doeleinden, tenzij er tussen een ander doel en een of meerdere van bovenstaande doeleinden een nauwe verwantschap bestaat. Een voorbeeld hiervan is dat contactgegevens uit de ledenadministratie kunnen worden gehaald voor het werven van vrijwilligers bij de campagne.
3. Persoonsgegevens die wij verwerken en de beveiliging daarvan Gegevens die Progressief Drechterland (mogelijk) verwerkt zijn: voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, gegevens van gebruikers over activiteiten op onze website, IP adres en overige persoonsgegevens die actief aan ons worden verstrekt bijvoorbeeld mondeling of door middel van correspondentie. Bestuursleden hebben toegang tot deze gegevens. Namen en e-mailadressen worden doorgegeven aan de fractievoorzitter ten behoeve van het versturen van de agenda voor het fractieoverleg. Progressief Drechterland heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van gegevens tegen te gaan.
4. Wat is de bewaartermijn van persoonsgegevens? Persoonsgegevens gerelateerd aan het lidmaatschap worden gedurende het lidmaatschap zorgvuldig bewaard en na beëindiging, in beperkte vorm, nog slechts om bepaalde informatie te kunnen genereren (bijvoorbeeld voor historisch onderzoek). In de financiële administratie worden alle gegevens bewaard gedurende de wettelijk bepaalde termijn.
5. Wat zijn uw rechten omtrent uw gegevens? U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die u aan Progressief Drechterland heeft verstrekt. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een gedeelte hiervan). Hieronder (onder punt 6) vindt u de contactgegevens.
6. Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht? Indien u na het lezen van dit document vragen of klachten heeft dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar Geeske Ruitenberg via voorzitter@progressiefdrechterland.nl Wordt een klacht niet naar behoren opgelost dan heeft u het recht deze in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming).
7. Wijziging privacyverklaring Progressief Drechterland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy beleid.