Meteen naar de inhoud

Een stabiel en goed communicerend bestuur

Progressief Drechterland wil:
• geen fusie en geen ontvlechting
• verdere versterking van de SED
• optimaal gebruik maken van de regionale samenwerking
• een bereikbare, betrouwbare en duidelijke gemeente
• meespraak
• in de gemeentelijke communicatie rekening houden met laaggeletterde inwoners
• een starterspakket voor nieuwe inwoners

Introductie:

Drechterland is een kleine gemeente. Dat heeft voor- en nadelen. Een voordeel is dat de gemeente dichtbij is, veel mensen de medewerkers van de gemeente kennen, en je er misschien makkelijk binnenloopt. Het nadeel is dat het voor een kleine gemeente moeilijker is dan voor een grotere gemeente om aan alle moderne ontwikkelingen, van digitalisering tot de decentralisering van de WMO, het hoofd te bieden.

Meer taken
Doordat steeds meer taken en verantwoordelijkheden vanuit Den Haag bij de gemeentelijke overheid neergelegd worden, ziet Progressief Drechterland het belang van intensieve samenwerking tussen verschillende gemeenten in de regio Westfriesland. Tegelijkertijd hechten wij belang aan een kleine gemeente die dicht bij de burgers staat.
De ‘SED’ (de samenwerkende gemeentelijke organisatie van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland) zien wij op dit moment als de beste bestuurlijke vorm om de belangen van onze inwoners te bedienen. Er zijn alternatieven voor de huidige samenwerking binnen de SED denkbaar, maar die zijn volgens Progressief Drechterland op dit moment niet in het belang van onze burgers. Een alternatief zou zijn om te ‘ontvlechten’, waarbij Drechterland weer volledig een ‘eigen’ ambtelijke organisatie zou hebben. Wij achten dat een onwenselijk perspectief: Drechterland is te klein om alle taken die een moderne gemeente tegenwoordig moet uitvoeren, zelfstandig uit te kunnen voeren. De kwaliteit van de dienstverlening voor onze inwoners zou er dan zeker niet op vooruitgaan. Maar ook een fusie vinden wij op dit moment onwenselijk: de meerwaarde zien we niet, een fusietraject kost jaren en miljoenen en levert voor onze inwoners niet veel op. Wij gaan kortom veel liever door binnen de SED, waar we nog vele mogelijkheden voor verbetering zien. Wij willen dus de SED-organisatie versterken, en daar zien wij nog allerlei mogelijkheden voor. Dat is volgens ons in het belang van onze inwoners. Het is belangrijk dat de organisatie juist nu de rust en ruimte krijgt om de komende jaren een betere dienstverlening voor onze burgers te verzorgen.
Drechterland, maar ook Enkhuizen en Stede Broec, moeten laten zien dat het belang van de burger voorop staat: we moeten een stabiele en vooral betrouwbare overheid willen zijn die steeds het belang van de burger voor ogen houdt. Het is daarbij van belang de ambtelijke organisatie te versterken. De gemeente moet goed werkgeverschap laten zien door ambtenaren zekerheid te bieden. Medewerkers moeten weten waar zij aan toe zijn, ook voor wat betreft de toekomst van de organisatie. Het is belangrijk dat er voldoende scholing en bijscholing mogelijk is. Dit houdt het kennisniveau in de gemeente op peil, en maakt dat de gemeente een aantrekkelijke werkgever is om voor te werken. En waar mogelijk moeten regels tussen de verschillende gemeenten geharmoniseerd worden, zodat ambtenaren die eenvoudiger en goedkoper uit kunnen voeren.
Progressief Drechterland wil dus op dit moment geen ellenlange discussies over een bestuurlijke fusie of over ontvlechting, maar juist versterking van en rust voor de SED-organisatie, in het belang van onze bewoners.

Meespraak
Progressief Drechterland is bang dat de afstand tussen bestuur en burger te groot wordt bij een bestuurlijke fusie tussen de drie gemeenten. Bij de huidige omvang van de gemeente is het mogelijk om de inspraak en meespraak van burgers te faciliteren waarbij de politiek bereikbaar is voor iedereen. Iedere inwoner van onze gemeente moet de mogelijkheid hebben om (maatschappelijke) ideeën en initiatieven van de grond te krijgen. Een kleine afstand tot de burger in combinatie met een goede ambtelijke organisatie is daarvoor essentieel.
Op alle mogelijke plekken en momenten moet de gemeente inwoners tijdig, volledig en eerlijk betrekken bij het ontwikkelen van plannen en bij alle andere dingen die de gemeente zoal doet. We nemen onze inwoners immers serieus. Een gemeente moet idealiter niet langer beleid maken over inwoners, geen dingen doen voor inwoners, maar bij voorkeur alleen dingen doen samen met inwoners. In dat ideaalbeeld zijn onze inwoners mondige burgers, die weten wat ze willen en die ook weten hoe dat te bereiken. En we helpen mensen die het moeilijk vinden om hun ideeën te verwoorden of de weg te vinden. De gemeente is dan de partner van die inwoners en helpt hen hun idealen te verwezenlijken. Coachend, ondersteunend en meewerkend. Hierbij hoort een open en transparante bestuurscultuur, een bestuursstijl met veel aandacht voor inwoners en ondernemers. Participatie wordt zichtbaar gemaakt in alle bestuurstaken en beleidsterreinen. Het gaat dan niet langer alleen om inspraak maar om meespraak. Progressief Drechterland heeft zich in de afgelopen periode ingezet voor het faciliteren van burgerinitiatieven waaronder het dorpspark, de wandelroute rondom Hoogkarspel en de deel-auto’s. Ook de komende periode zullen we dit blijven doen. We willen mooie bewonersinitiatieven blijven stimuleren.

Regionale samenwerking
Progressief Drechterland gelooft in een bestuursmodel waarin we op het niveau van onze eigen gemeente alles doen wat we op dat niveau het beste kunnen doen: dicht bij de burger als een herkenbare overheid. Voor zaken die we efficiënter en goedkoper op het niveau van de SED kunnen doen, vinden we dat we die op het niveau van de SED moeten doen. En voor die zaken waarvoor geldt dat het beter is om die op het niveau van Westfriesland te doen, moeten we het organiseren binnen de uitstekende samenwerking die er binnen Westfriesland tussen de gemeenten bestaat. Progressief Drechterland gelooft niet in een ideaal aantal inwoners voor een gemeente: in tegenstelling tot velen geloven wij niet dat groter beter is. Grote steden doen het echt niet beter dan kleine. Waar wij wel in geloven is dat je voor iedere gemeentelijke taak steeds weer moet zoeken naar het beste schaalniveau waarop je die taak kunt organiseren: klein als het kan, groot als het moet. En binnen de structuur van de SED en Westfriesland kunnen we dat ook doen.

Starterspakket
Om nieuwe inwoners bekend te maken met onze gemeente wordt ieder jaar een avond georganiseerd met het college. De gemeente vertelt dan wat zij zoal doet, en waar burgers voor terecht kunnen bij de gemeente. Door de pandemie is dit er even niet van gekomen, maar wij willen dat dit weer wordt opgepakt zodra het kan. Voorheen was er ook een starterspakket beschikbaar,  maar dat is er nu niet meer. Wat Progressief Drechterland betreft gaan we dit weer in ere herstellen, met heldere informatie over wat de gemeente voor haar burgers kan doen, zeker ook op het gebied van zorg. Hiernaast publiceert de gemeente uiteraard regelmatig op de website en in lokale krantjes over tal van zaken. Dit moeten we natuurlijk blijven doen, in begrijpelijke taal. Dat geldt ook voor ons als Progressief Drechterland. Daarom maken wij van dit verkiezingsprogramma ook een korte en eenvoudige samenvatting.

Communicatie
De gemeente moet bereikbaar zijn. Er moet gewerkt worden vanuit de zogenaamde één-loket gedachte waar inwoners met al hun vragen terecht kunnen. Communiceren met de gemeente Drechterland en het communiceren door de gemeente verloopt niet altijd even goed en gemakkelijk. De gemeente dient inwoners en anderen tijdig te informeren, afspraken na te komen en beslissingen helder te motiveren. De gemeente dient ook snel en adequaat te reageren op verzoeken of reacties van inwoners. Nu is een snelle inhoudelijke reactie van de kant van de gemeente lang niet altijd haalbaar. Progressief Drechterland wil echter dat u dan wel binnen twee weken op de hoogte wordt gesteld van het verloop van de afhandeling van uw verzoek.
De gemeente moet ook betrouwbaar zijn, ze moet doen wat ze belooft, en ook helder zijn over wat ze niet kan. De gemeente moet duidelijk zijn: duidelijk over de regels die gelden, en duidelijk dat ze die regels ook handhaaft. Handhaving is belangrijk voor het vertrouwen van inwoners in het gemeentebestuur. Wanneer niet goed wordt gehandhaafd, dupeert dat degenen die zich wel aan de regels houden en speelt het degenen in de kaart die het niet zo nauw nemen met wat toegestaan is. Wij vinden dat geen goede zaak.

Aanpak laaggeletterdheid
Het moet afgelopen zijn met brieven in onbegrijpelijke taal vanuit de gemeente. Eén op de zes mensen heeft moeite met lezen, schrijven of rekenen. Dit wordt laaggeletterdheid genoemd.
Tweederde van deze mensen is, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, van Nederlandse komaf. Mensen die laaggeletterd zijn, hebben vaak ook moeite met het gebruik van een computer of telefoon. Laaggeletterdheid heeft invloed op werk, gezondheid en gezin. Alle reden dus vinden wij om hier mee aan de slag te gaan als gemeente.
Wij vinden dat de gemeente (samen met lokale organisaties) een sleutelpositie heeft in het offensief tegen laaggeletterdheid en hier actief en met ambitie mee aan de slag moet gaan. Zodat iedereen mee kan doen en niemand aan de zijlijn hoeft te staan. Voor de gemeente geldt in ieder geval dat alle brieven in eenvoudige en begrijpelijke taal geschreven moeten gaan worden. Verder willen we dat op elke computer van de gemeente een programma geïnstalleerd wordt dat ambtenaren helpt goed leesbare brieven of mails te schrijven. Ook dient de communicatie van de gemeente veel ‘visueler’ te worden en meer gebruik te maken van zogenaamde ‘infographics’, foto’s en video’s.