Meteen naar de inhoud

Een prettige groene woonomgeving

Progressief Drechterland wil:
• bewoners betrekken bij herinrichtingen
• buurtwandelingen
• verdere versterking van het biodiversiteitsbeleid en meer groen
• ondersteuning van bewoners die het openbaar groen op een biodiverse manier willen
onderhouden
• een onderzoek naar de behoefte aan speeltuinen
• een inclusieve natuurspeeltuin in Venhuizen
• samen met bewoners inzetten op het bestrijden van zwerfvuil
• zo snel mogelijk overgaan op (diervriendelijke) ledverlichting in de hele gemeente

Introductie:

Drechterland is niet alleen één gemeente maar vooral ook een verzameling van afzonderlijke dorpen en wijken. Deze verschillen van elkaar wat betreft problemen, kansen en uitdagingen. In ieder geval is duidelijk dat de bewoners in de verschillende wijken en dorpen het beste weten wat daar speelt, en wat er eventueel beter zou kunnen. Het plan om elk jaar minimaal één keer vanuit de gemeente een open gesprek te voeren in iedere kern heeft als gevolg van de pandemie nog geen doorgang kunnen vinden. Progressief Drechterland wil dat dit alsnog opgepakt wordt en de gemeente minimaal een keer per jaar een
buurtwandeling organiseert in iedere woonkern om te horen wat er leeft. Mensen voelen zich prettiger in hun buurt of in hun dorp wanneer ze zich bij hun
woonomgeving betrokken voelen, ze mee kunnen en mogen doen en het gevoel hebben erbij te horen (ongeacht hun afkomst, geloof, geaardheid of beperking). Progressief Drechterland wil dat iedere inwoner het gevoel heeft een onderdeel van een gemeenschap te zijn. Dit betekent dat wij willen dat inwoners worden betrokken bij de (her)inrichting van hun buurt. Plannen voor de herinrichting van de openbare ruimte moeten altijd eerst met de buurt of dorpsbewoners besproken worden waarbij er ook voldoende ruimte moet zijn voor initiatieven vanuit de inwoners zelf. Zo willen wij bijvoorbeeld dat de gemeente actief bewoners(groepen) ondersteunt die zelf de verantwoordelijkheid willen dragen voor een stukje van het openbaar groen in hun buurt.  Helemaal wanneer die bewoners dat openbaar groen biodiverser willen gaan onderhouden. De afgelopen decennia hebben onze kleinere dorpen langzamerhand veel van hun voorzieningen verloren. Zo zijn de winkels er bijvoorbeeld zo goed als verdwenen, maar ondanks het ontbreken van allerlei voorzieningen woont men er graag. Onze kernen kennen, mede dankzij vele actieve vrijwilligers, krachtige en energieke dorpsgemeenschappen. Het is de taak en uitdaging van zowel gemeente als inwoners om ervoor te zorgen dat deze kernen ook in de komende decennia prettige, krachtige en energieke leefomgevingen blijven waar iedereen zich thuis kan voelen en meetelt

Buitenspelen
Het buitenspelen voor kinderen dient te worden gestimuleerd. Alle kinderen moeten in een veilige en uitdagende omgeving buiten kunnen spelen. Dat is goed voor lichaam en geest. Dat buitenspelen dient de gemeente extra aantrekkelijk te maken, met name voor 8 tot 12-jarigen, waarvoor op dit moment niet veel speelplekken bestaan. Een paar jaar geleden is in Hoogkarspel een prachtige natuurspeeltuin aangelegd. Wij willen ook in Venhuizen een dergelijke (natuur)speeltuin aanleggen. Progressief Drechterland wil dat bij de realisatie van een nieuwbouwwijk in Venhuizen samen met de inwoners van Venhuizen een plek uitgekozen wordt en dat samen met kinderen een ontwerp wordt gemaakt. Wat ons betreft moet dat een echte ‘inclusieve’ speeltuin zijn, waar bijvoorbeeld ook kinderen in een rolstoel kunnen spelen. Overigens hebben we het gevoel dat we als gemeente niet goed weten aan wat voor speelvoorzieningen nu eigenlijk behoefte is bij onze kinderen. Willen ze wipkippen, een trapveldje of een hangplek? Of misschien wel van alles een beetje? Wij willen graag dat de gemeente in gesprek gaat met de kinderen in Drechterland, om te onderzoeken waar bij hen nu behoefte aan is. De uitkomsten van een dergelijk onderzoek moeten dan ook in de komende raadsperiode uitgevoerd gaan worden: anders hebben de kinderen die meedoen aan het onderzoek er helemaal niets meer an!

Cameratoezicht
Cameratoezicht kan helpen om de veiligheid in een gebied te verhogen. Maar het heeft voor- en nadelen. Het inzetten van cameratoezicht dient zorgvuldig te worden afgewogen in goed overleg met de politie. Voordelen zijn het veiligheidsgevoel bij burgers en het kan helpen om misdrijven op te lossen. Nadelen zijn gevoeligheden over de privacy en de kosten. De camera’s zelf zijn de kosten niet, maar in het volgen en analyseren van de beelden zitten vele uren. Voor dat geld kunnen er ook agenten of gemeentelijke BOA’s op straat worden ingezet, waarvan het effect voor de veiligheid vaak veel groter is en er indien nodig ook direct kan worden ingegrepen. De voor de hand liggende plaatsen om eventueel camera’s op te hangen zijn het NS-station, uitgaansgelegenheden en bij sommige evenementen, zoals kermis.

Een groene leefomgeving
Progressief Drechterland is blij met het onlangs vastgestelde biodiversiteitsbeleid. Maar daarmee zijn we er nog niet, want dat is slechts een eerste stap. De afgelopen decennia is het agrarische landschap van Drechterland grootschaliger en eenvormiger geworden. In ons groene weidelandschap ontbreekt echter iedere vorm van biodiversiteit. Terwijl het grondgebruik is geïntensiveerd is de soortenrijkdom afgenomen. Agrariërs kunnen, moeten en willen ook steeds meer een belangrijke rol spelen bij het weer vergroten van de biodiversiteit. Progressief Drechterland wil, samen met hen, met een verse nieuwe blik naar onze landbouw gaan kijken. Hoe verenigen we in Drechterland natuur met agrarisch ondernemerschap? Progressief Drechterland wil met kracht de verduurzaming van de agrarische sector ondersteunen. We willen immers dat het landschap kleuriger en (bio)diverser wordt. Als we een dergelijke ontwikkeling verwachten van onze agrariërs zal de gemeente zelf ook het goede voorbeeld moeten geven. Met een gericht maaibeleid kunnen we de biodiversiteit nog verder verbeteren. Op veel plaatsen zou veel minder gemaaid kunnen worden, zodat bepaalde planten en kruiden tot bloei kunnen komen. Ook voor insecten en ander dierenleven is dat gunstig. Speciale aandacht verdienen de walkanten, waar veel dieren leven. Met name in het broedseizoen dient hier met de maaimachine ruim omheen gereden te worden, om een slachtpartij te voorkomen. We zijn hierin ook afhankelijk van het Hoogheemraadschap, dat veel sloot- en walkanten in beheer heeft. Met hen kunnen we in gesprek. Gelukkig staat een natuurvriendelijker maaibeleid bij hen ook op de agenda. Drechterland kan en moet veel groener. Zo willen wij bedrijfshallen en stallen beter ingepast zien in ons landschap. Dergelijke hallen zien er een stuk vriendelijker uit wanneer ze omgeven worden door groen. We willen onderzoeken in hoeverre we voor een dergelijke groene aankleding van bestaande bouwwerken een subsidieregeling kunnen ontwikkelen, terwijl voor nieuwe bouwaanvragen een groene aankleding onderdeel van de vergunning moet zijn. Wat ons betreft kan er in Drechterland vaker groen in de vorm van bomen en struiken ingezet worden om al te duidelijke uitingen van de moderne tijd, zoals snelwegen en de hierboven al genoemde grote hallen, aan het zicht te onttrekken. Het landschap wordt er gevarieerder van en daarmee aantrekkelijker voor mens en dier. De aanleg van een dorpsbos bij Hoogkarspel stemt ons dan ook gelukkig en vraagt om herhaling. Progressief Drechterland zou graag onderzocht zien of het mogelijk is om in Drechterland ook een echt bos te realiseren. Dit kan, door het vastleggen van CO2, bijdragen aan het realiseren van klimaatdoelstellingen, een recreatieve functie vervullen, en bovendien ook nog een positieve uitwerking op de biodiversiteit hebben.

Dierenwelzijn
De gemeente is verantwoordelijk voor de bescherming van dieren binnen haar grenzen. Daarom zal de gemeente een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid moeten formuleren. In dat beleid wordt de biologische en diervriendelijke veehouderij gestimuleerd. Progressief Drechterland vindt het belangrijk dat er goed toezicht wordt gehouden op de leefomstandigheden van dieren in de intensieve veehouderij. De verplichting om zwervende dieren op te vangen en twee weken te verzorgen, dient de gemeente na te komen. Daarover moet de gemeente afspraken maken met organisaties zoals de dierenambulance, het dierenasiel en andere dierenopvangcentra en hen voldoende financiële ondersteuning bieden. Hetzelfde geldt voor de opvang van gewonde en zieke dieren. Het beheer van het gemeentelijk groen wordt afgestemd op natuurontwikkeling en op de bescherming van de individuele dieren en hun leefgebieden. Werkzaamheden die dieren kunnen verstoren, denk aan het kappen van bomen of het uitbaggeren van sloten, vinden dus niet plaats in het voorjaar en in het broedseizoen.

Verlichting
Mensen moeten zich veilig kunnen voelen op straat, ook ‘s avonds. Een goede verlichting is daarvoor op veel plekken van groot belang, maar in sommige gevallen kan de intensiteit van de straatverlichting worden verminderd. In ieder geval dient meer gebruik gemaakt te worden van energiezuinige ledverlichting. Volgens Progressief Drechterland moeten we zo snel mogelijk overal op ledverlichting overgaan. Dat is goed voor het milieu, en tegelijkertijd bespaart de gemeente op energiekosten. .Met name in het buitengebied moet gekeken worden naar de mogelijkheid voor de inzet van ‘natuurvriendelijke’ ledverlichting. Daarbij gaat het om verlichting in een kleur (bijvoorbeeld amber of groen) die dieren als vleermuizen en vogels zo min mogelijk verstoort.

Het bestrijden van zwerfvuil
Een schone leefomgeving is ook een fijne leefomgeving. Zwerfafval is onnodig en is een ergernis voor vele bewoners. Daarnaast is afval in de natuur niet goed voor mens en dier. Daarom zorgt de gemeente voor voldoende prullenbakken, glasbakken en inleverpunten in de openbare ruimte en maakt ze ook op tijd schoon. In samenspraak met bewoners willen we kijken naar passende oplossingen per wijk om zo zwerfafval tegen te gaan, het recyclen in de gemeente te stimuleren en een schoner Drechterland te creëren. Progressief Drechterland is erg onder de indruk van opruimdagen en andere bewonersinitiatieven waarbij mensen zelf de strijd aanbinden tegen zwerfafval. De gemeente moet dit soort initiatieven van harte ondersteunen, onder andere met het ter beschikking stellen van afvalgrijpers of door het ingezamelde afval op te komen halen. Om je prettig te voelen moet de openbare ruimte niet alleen schoon maar ook heel en veilig zijn. Eventuele verloedering moet worden tegengegaan door vernieling en bekladding snel aan te pakken. Drechterland is relatief een veilige gemeente. Het aantal misdrijven ligt hier op de helft van het landelijke niveau. Toch mag de aandacht voor inbraakpreventie versterkt worden. We zien daarin ook een sterke rol voor de gemeente. Dat geldt overigens ook, en zelfs in nog sterkere mate, voor brandpreventie. De aanrijtijden voor de brandweer in grote delen van Drechterland zijn dermate lang, dat de noodzaak voor brandpreventie essentieel is.