Meteen naar de inhoud

Gezond en waardevol leven

Progressief Drechterland wil:
• een inclusieve samenleving, waarin iedereen meetelt
• meer aandacht voor preventieve jeugdhulp
• inspelen op de specifieke behoeften van ouderen
• blijvende aandacht voor het zijn van een dementievriendelijke gemeente
• de Global Goals van de Verenigde Naties hanteren als uitgangspunt voor lokaal beleid
• stageplekken voor jongeren
• buitensportfaciliteiten in alle kernen
• een Drechterlandpas voor gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken

Introductie

Een gezond en waardevol leven bestaat uit meer dan alleen goed wonen in een prettige woonomgeving. Het is eveneens van belang dat er in Drechterland een voldoende breed en gevarieerd aanbod van voorzieningen, activiteiten en recreatiemogelijkheden beschikbaar is, en vooral ook dat we als samenleving op een betrokken manier omgaan met onze bewoners met wie het (al dan niet tijdelijk) wat minder gaat.

Iedereen hoort erbij
Progressief Drechterland vindt dat iedereen in onze samenleving erbij hoort en mee moet kunnen doen. Niemand mag worden buitengesloten. Niet als gevolg van een handicap, niet op basis van seksuele voorkeur, niet op basis van afkomst of religie. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Om dit in Drechterland te bereiken moeten we nog een tandje bijzetten. Wij streven naar een zogenaamde inclusieve samenleving. In zo’n samenleving hoort iedereen erbij en telt mee. Maar in zo’n samenleving heeft ook iedereen bijvoorbeeld toegang tot werk en kinderopvang, kan iedereen gaan sporten, kan iedereen alle informatie begrijpen omdat die helder is opgeschreven, en kan iedereen openbare gebouwen binnenkomen. De gemeente moet zich steeds weer afvragen: “Draagt wat we nu willen gaan doen eraan bij om iedereen erbij te laten horen”.

Een bloeiend verenigingsleven
Een vitaal verenigingsleven dichtbij huis is van groot belang voor het meedoen in de samenleving, voor het realiseren van sociale samenhang en voor het op peil houden van de gezondheid. Daarnaast vervullen voorzieningen als bibliotheken en dorpshuizen een belangrijke rol als ontmoetingsplekken. Met een degelijk subsidiebeleid kunnen al deze functies worden ondersteund. Er is echter ook een rol voor de gemeente weggelegd om verenigingen en instellingen actief te ondersteunen bij het vinden van vrijwilligers en bij het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere verenigingen en instellingen.

Schuldenproblematiek
In veel gevallen waarin sprake is van armoede is er ook sprake van schulden. In de regel gaat het dan om een complex van factoren. Door de schulden komen mensen vaak ook psychisch in de problemen. Mensen krijgen veelal last van stress en daardoor neemt ook vaak het oplossend vermogen af. Hierdoor verergeren de problemen en komen mensen in een neerwaartse spiraal. In Drechterland heeft meer dan 4 % van de huishoudens problematische schulden. Daarbij gaat het dan al om honderden gezinnen. Dit is echter het percentage dat is geregistreerd. Er zullen ongetwijfeld nog veel meer gevallen niet in beeld zijn, onder andere omdat er vaak sprake is van schaamte. En dan is de overheid ook nog eens een deel van het probleem: als je een boete niet tijdig betaalt, volgt er een stevige verhoging van het te betalen bedrag, wat mensen nog meer in de moeilijkheden brengt. Dit beleid dient te worden bijgesteld. In het huidige regionale schuldhulp-beleid staat nu dat mensen zich kunnen melden bij de gemeente met hun schulden. Vervolgens wordt per geval bekeken hoe problematisch de situatie is. Als het ernstig is wordt er een professioneel traject ingezet met een bewindvoerder en volgt er een strenge aanpak. Voor de minder ernstige gevallen worden door de gemeente schuldhulpmaatjes ingezet, die de mensen met schulden begeleiden. Dit vinden wij een goede zaak. Progressief Drechterland vindt het belangrijk dat we mensen met schulden snel en goed bijstaan en dat we op zoek blijven gaan naar verbeteringen in de begeleiding. Van belang is dat mensen met schulden zich tijdig melden, zodat ze aan een schuldhulpmaatje kunnen worden gekoppeld en er nog geen al te streng regiem hoeft te worden ingezet. Onze medewerkers in het sociaal domein kunnen hierin een belangrijke signalerende rol vervullen, evenals bijvoorbeeld scholen, woningcorporaties en energiemaatschappijen. Het onderwerp dient daarnaast ook meer uit de taboesfeer te worden gehaald.

Jeugdhulp
Het is van belang dat kinderen, ouders en andere opvoeders in Drechterland met vragen over het opgroeien en opvoeden van kinderen op een laagdrempelige wijze bij jeugdconsulenten terecht kunnen. Als advies niet afdoende is en er verdere hulp en ondersteuning moet worden geboden, is het belangrijk dat de gemeente zorgt voor een kwalitatief goed en divers hulpaanbod. Progressief Drechterland vindt dat nadrukkelijker ingezet moet worden op preventieve jeugdhulp, waarbij alles erop gericht is om problemen van kinderen vroegtijdig te signaleren, wanneer deze problemen nog relatief eenvoudig aangepakt kunnen worden.

Sport en spel
Sport verbroedert en in beweging blijven is belangrijk. Sport is niet alleen goed voor de gezondheid, maar leert jongeren ook spelenderwijs belangrijke sociale vaardigheden. Bij de sportclub komt iedereen elkaar tegen: sportverenigingen staan immers voor iedereen open. Sportverenigingen bevorderen de integratie en vormen een bindende factor in de samenleving. Voldoende en veilig sporten houdt jonge en oude mensen fitter en gezonder. We willen daarom de bestaande sportvoorzieningen in Drechterland blijven ondersteunen. Sport is een belangrijk onderdeel van een vitaal leven. In de afgelopen jaren hebben wij gezien dat er steeds meer nadruk komt te liggen op individuele sporten. Men wil graag in zijn eigen tijd op zijn eigen tempo sporten. Idealiter zijn in alle kernen buitensportfaciliteiten. Een mooi voorbeeld daarvan is het particulier initiatief in Hoogkarspel, waar op de ijsbaan een klein sportparkje met buitensportfaciliteiten is gerealiseerd waar door jong en oud gebruik van wordt gemaakt. Progressief Drechterland streeft ernaar om, in overleg met buurtbewoners, ook in andere kernen dit soort buitensportfaciliteiten te realiseren.

Drechterland en de wereld
Hoewel de grenzen van Drechterland duidelijk vastliggen, maken we onderdeel uit van Westfriesland, Nederland en Europa. Maar ook zijn we wereldburgers.  De afgelopen jaren is Drechterland een ‘Fairtrade’ gemeente geweest. Dat was goed en belangrijk. Het hele concept van Fairtrade heeft een grote rol gespeeld bij het creëren van bewustwording over duurzaamheid en rechtvaardigheid. Maar ook op dit vlak moeten we ons doorontwikkelen. Wij zijn een groot voorstander van de gedachte van de in 2015 door de Verenigde Naties vastgestelde ‘Global Goals’: 17 doelstellingen die in 2030 gehaald zouden moeten zijn op terreinen als duurzaamheid, rechtvaardigheid, gezondheid en samenwerking. We willen dan ook dat Drechterland zich ontwikkelt van een Fairtrade-gemeente naar een Global Goals-gemeente. De Global Goals zijn een helder kader om als leidraad te gebruiken bij het ontwikkelen en toetsen van gemeentelijk beleid. Het is dé wereldwijde duurzaamheidsagenda met een positieve blik op de toekomst. De Global Goals laten de samenhang zien tussen veel gemeentelijke activiteiten, en hebben daarom een verfrissende, verrijkende en verbindende werking in de gemeentelijke organisatie. De integrale benadering van duurzaamheid in de Global Goals agenda leidt tot nieuwe gesprekken en kansen in de samenwerking met burgers, bedrijven, scholen en maatschappelijke organisaties. De herkenbare en begrijpelijke beeldspraak van de Global Goals heeft een mobiliserende en verbindende werking voor iedereen die zich lokaal in wil zetten voor duurzaamheid.

Ouder worden in Drechterland
In Drechterland is de afgelopen jaren het ouderenbeleid van de grond gekomen. Dit is een goede zaak. Met de toenemende vergrijzing dienen we immers extra aandacht te hebben voor ouderen op de terreinen van wonen, zorg en de bereikbaarheid van voorzieningen. Senioren kunnen overigens zelf nog heel veel. Progressief Drechterland wil stimuleren dat ouderen hun eigen mogelijkheden optimaal benutten, maar als desondanks hulp nodig is, dient die ook beschikbaar te zijn. Daarbij moet dan altijd samen met de hulpvrager gezocht worden naar de meest passende en meest efficiënte oplossing. Progressief Drechterland vindt dat de gemeente over deze en andere zaken actief met senioren in gesprek moet gaan, bijvoorbeeld in bijeenkomsten in de dorpshuizen. Bestaande projecten en activiteiten voor ouderen dienen van de gemeente voldoende (financiële) ondersteuning te krijgen. Nieuwe projecten en initiatieven voor ouderen dient de gemeente te stimuleren.

Hulp voor hen die dat nodig hebben
Mensen die hulp nodig hebben moeten deze steeds vaker zien te vinden in hun eigen netwerk: bij familie, vrienden of buren. Mensen raken daarmee steeds meer op hun eigen kracht aangewezen, en de overheid verdwijnt steeds meer uit beeld. Alleen daarom al denken wij dat het goed is dat we in Drechterland grote aandacht hebben voor de ontwikkeling van jongeren- en starterswoningen. Op die manier blijven netwerken en verbanden makkelijker in stand. Progressief Drechterland wil echter voorkomen dat we te ver doorschieten in de nadruk op ‘eigen kracht’, die onder andere een gevolg is van de stijgende kosten van de hulpverlening. Wanneer het eigen netwerk van mensen tekortschiet of er deskundige hulp nodig is, moeten mensen kunnen blijven rekenen op de ondersteuning van de gemeente.

Arbeidsmarkt
In de gemeente Drechterland is het prettig werken. Momenteel verkeren we echter in de regio Noord-Holland-Noord, waar Drechterland onder valt, in een situatie van een krappe arbeidsmarkt, wat wil zeggen dat de werkloosheid in de regio relatief laag is en het aantal onvervulde vacatures relatief groot. Voor sommige vacatures is er een tekort aan mensen met de juiste kwalificatie. Daarnaast zijn er werkzoekenden met de “verkeerde” kwalificatie, die nu niet aan het werk komen. Progressief Drechterland wil zich in zetten om dit recht te trekken, door middel van meer begeleiding naar passend werk. Wij ondersteunen daarom het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Noord Holland Noord (RPA NHN), een samenwerkingsverband van werkgevers, werknemers, onderwijs en overheid voor een duurzame en ontwikkelingsgerichte arbeidsmarkt. In zo’n arbeidsmarkt is ook plek voor jongeren. Veel jongeren hebben, onder andere als gevolg van de coronacrisis, moeite (gehad) om een stageplek te vinden om hun studie mee af te ronden. Daarom wil Progressief Drechterland dat de gemeente hier oog voor heeft en stageplekken probeert te creëren om jongeren een goede start op de arbeidsmarkt te geven, eventueel in samenwerking met werkgevers.

Drechterland als dementievriendelijke gemeente
Op initiatief van Progressief Drechterland heeft onze gemeente in 2019 het predicaat “Dementievriendelijke Gemeente” gekregen. In zo’n gemeente zet men zich actief in om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Drechterland vergrijst, zelfs nog iets sneller dan het Nederlandse gemiddelde. 1 op de 5 mensen krijgt op enig moment een vorm van dementie. Naar verwachting lijden in 2040 zo’n 700 Drechterlanders aan enige vorm van dementie. En omdat er rondom iemand met dementie gemiddeld drie mantelzorgers actief zijn, is dan zo’n 10% van onze inwoners van heel nabij betrokken bij de gevolgen van dementie. Met het hebben van het predicaat “Dementievriendelijke Gemeente” zijn we er echter nog niet. In de toekomst zal iedereen steeds vaker te maken hebben met dementie. Het zal namelijk gaan om onze buurman, klant, sportvriend of de dame die voor ons staat in de rij bij de supermarkt. Dat vraagt om een positieve benadering van mensen met dementie door iedereen in onze samenleving. De gemeente moet zich (blijven) inzetten om obstakels die er zijn voor dementerende mensen steeds weer uit de weg te ruimen. Drechterland moet blijven werken aan zijn dementievriendelijkheid.

Een Drechterlandpas
Armoede heeft een grote impact op iemands leven. Ook in Drechterland leven nog veel gezinnen (en daarmee ook kinderen) onder de armoedegrens. Het is voor de gemeente vaak lastig om deze mensen te bereiken en te helpen. Progressief Drechterland denkt een extra zetje in de rug te kunnen geven aan diegenen die dit het hardst nodig hebben via “de Drechterlandpas”. Met deze pas kun je bijvoorbeeld voordelig lid worden van een sportvereniging, met korting muziekles volgen of tegen een gereduceerd tarief zwemles krijgen.