Meteen naar de inhoud

Goed onderwijs en een sterke economie

Progressief Drechterland wil:
• onze huidige scholen behouden
• dat alle scholen brede scholen zijn
• er voor zorgen dat het (instrumentale) muziekonderwijs voor onze kinderen betaalbaar is en blijft
• meer ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid
• mogelijkheden onderzoeken om vernieuwende vormen van horeca en detailhandel terug te laten komen in onze kernen
• breedbandinternet in de gehele gemeente
• een maximaal aantal arbeidsmigranten van 1200

Introductie:

Progressief Drechterland streeft naar een gemeente die op de toekomst voorbereid is. Dat vraagt om goed onderwijs en een sterke economie.

Goed onderwijs en voldoende scholen
Goed onderwijs zorgt voor een goede start in het leven, en vergroot je kansen om later mee te kunnen doen in de maatschappij. Het is de basis voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en mensen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Dat begint al bij het basisonderwijs. In Drechterland beschikken we gelukkig over goede scholen en gaan veel kinderen met plezier naar school. Progressief Drechterland wil dat alle basisscholen die er nu in de kernen zijn, in de toekomst ook kunnen blijven bestaan. Daar zijn dus voldoende leerlingen voor nodig. Dat is ook een van de redenen waarom we willen dat er meer woningen worden gebouwd voor jongeren en starters: dat helpt om het aantal scholen ook in de toekomst overeind te houden. Wel willen we goed kijken wat de toename van het aantal inwoners betekent. We willen namelijk niet dat de klassen te groot worden. En als er een extra wijk komt in Hoogkarspel-Zuid dan moet die ook een eigen basisschool krijgen, zodat kinderen in de eigen wijk naar school kunnen en de druk op het verkeer in Hoogkarspel niet toeneemt. 
Progressief Drechterland is voorstander van het stelsel van brede scholen. Daar kunnen naast het onderwijs ook diverse gerelateerde voorzieningen, zoals overblijfvoorzieningen, voor- en naschoolse opvang, peuterspeelzalen, kinderopvang en culturele en sportieve activiteiten worden georganiseerd. Dat is niet alleen erg goed voor de ontwikkeling van kinderen, maar ook nog eens makkelijk voor werkende ouders. Daarnaast vindt Progressief Drechterland dat alle kinderen in aanraking moeten kunnen komen met muziek. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente ondersteuning blijft bieden aan initiatieven die zorgen dat het instrumentale onderwijs aan kinderen gewaarborgd en betaalbaar wordt en blijft. Muziekonderwijs moet ook voor kinderen van ouders met een laag inkomen bereikbaar zijn. Daarom gaan we kijken of dit gekoppeld kan worden aan de Drechterlandpas.

Arbeidsmigranten
In Nederland, in onze regio en ook in Drechterland zijn vele arbeidsmigranten werkzaam in diverse sectoren. Progressief Drechterland staat uiteraard voor een goede huisvesting en goede werkomstandigheden voor onze arbeidsmigranten. De regels en normen die hiervoor gelden, dienen te worden nageleefd, en er dient ook op te worden gehandhaafd.
Met hun inzet en werklust leveren de arbeidsmigranten een behoorlijke bijdrage aan de economie. Dit ten behoeve van lokale ondernemers, maar denk ook aan de omzet in supermarkten en andere winkels. Voor de gemeente levert het belastinginkomsten op. Natuurlijk maken zij ook gebruik van de openbare ruimte en voorzieningen. Hun aanwezigheid leidt tot meer verkeer, en soms ook tot gevaarlijke en onwenselijke situaties, vooral daar waar een grote concentratie van arbeidsmigranten is.
Zoals gezegd zijn wij er geen voorstander van dat tijdelijke arbeidsmigranten gehuisvest worden in reguliere woningen in woonwijken. Huisvesting voor arbeidsmigranten is al vele jaren onderwerp van discussie. Helaas moet de conclusie zijn dat het werkgevers en gemeenten onvoldoende lukt om passende huisvesting voor alle arbeidsmigranten te regelen. Vaak is er ook vanuit burgers weerstand om ergens een grootschalige voorziening voor arbeidsmigranten te realiseren. In vergelijking met veel andere gemeenten is de situatie in Drechterland helemaal niet zo slecht, maar ook bij ons wordt soms uitgeweken naar ongewenste vormen van onderdak. En dat moeten we dus niet willen. Eerder heeft Progressief Drechterland in de raad een meerderheid gevonden om bij een aantal van 1200 arbeidsmigranten te evalueren hoe het er dan voorstaat. Inmiddels zijn wij tot de conclusie gekomen dat dit aantal arbeidsmigranten het maximum is dat in Drechterland goed opgevangen kan worden. Het gaat dan namelijk om 6% van onze bevolking, die hier slechts tijdelijk verblijft en geen echte verbinding met de lokale samenleving op kan bouwen. Bij nog grotere aantallen zou de samenleving op termijn uit balans kunnen raken. Bovendien kijken we kritisch naar te grote concentraties van arbeidsmigranten zoals bijvoorbeeld aan de Elbaweg in Venhuizen, met name ook vanwege de verkeersveiligheid daar. Er zijn grenzen aan de groei. Een strenger beleid kan ondernemers die nu gebruik maken van arbeidsmigranten ook stimuleren om lokaal werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, of te werken aan innovatieve oplossingen voor hun productieproces.

Versterken van de economische structuur
Het waren de laatste twee jaar, gedurende de coronapandemie, voor heel veel mensen onzekere tijden. De economische gevolgen lijken vooralsnog mee te vallen. De werkloosheid is extreem laag. Dat is goed als je een baan zoekt, maar minder goed als je werknemers nodig hebt. Op dit moment draait een belangrijk deel van onze lokale economie op arbeidsmigranten uit het oosten van Europa, die hier een aantal maanden komen werken. De huisvesting voor hen moet op orde zijn. Wij zijn geen voorstander van de huisvesting van tijdelijke werknemers in reguliere woningen in woonwijken. In ieder geval worden die woningen dan onttrokken aan de reguliere woningvoorraad, waar op dit moment een grote vraag naar is.
Wat Progressief Drechterland betreft is een gunstig vestigingsklimaat cruciaal, met een goede digitale en fysieke infrastructuur. Wij willen inzetten op kleinschalig ondernemerschap. Uitbreiding van bestaande bedrijven is mogelijk, maar dat moet wel met een goede inpassing in het landschap met respect voor de leefomgeving. Er zijn echter ook in Drechterland ‘grenzen aan de groei’ en dit geldt met name voor de in Drechterland gevestigde grootschalige niet-grondgebonden bedrijven. Het is niet in het belang van ons landschap en de verkeersveiligheid dat dergelijke bedrijven nog verder groeien. Het vestigingsklimaat in Drechterland voor kleinschalig ondernemerschap moet verbeterd worden. Natuurlijk dienen milieu- en andere regels te worden gehandhaafd, maar er is niets op tegen wanneer de gemeente creatief met ondernemers meedenkt over goede oplossingen. Het moet in bestemmingsplannen eenvoudiger gemaakt worden om vanuit huis een onderneming te beginnen. Wij zien veel kansen voor lokale bedrijven op het terrein van duurzaamheid. Binnen Westfriesland kennen we een groot aantal installatiebedrijven. Deze zouden ondersteund moeten worden om optimaal gebruik te maken van de kansen die bijvoorbeeld de energietransitie en de warmtetransitie voor hen kunnen bieden.

De digitale wereld
Progressief Drechterland maakt zich al jaren hard voor een goede digitale infrastructuur. Zo hebben we in de gemeenteraad moties ingediend over de aanleg van een glasvezelnetwerk. We zijn dan ook tevreden dat de aanleg van glasvezel in de hele gemeente nu een feit lijkt. Gedurende de recente pandemie is duidelijk geworden hoe afhankelijk wij zijn van goed internet. Toegang tot betrouwbaar breedbandinternet is inmiddels een zeer belangrijke vestigingsvoorwaarde geworden. De kwaliteit van het beschikbare internet zal ook een steeds grotere rol gaan spelen bij de mogelijkheid om oudere mensen langer op een prettige manier op zichzelf te kunnen laten wonen. Als je niet meer overal zo makkelijk naar toe kan, kan internet heel goed helpen om eenzaamheid te voorkomen, omdat je makkelijk kunt videobellen met vrienden of familie. En ook het contact met huisarts of ziekenhuis is met breedbandig internet op andere manieren te organiseren.

Versterken van de levendigheid van onze kernen
Progressief Drechterland vindt het jammer dat functies als horeca en buurtwinkels uit een deel van onze dorpen zijn verdwenen. De realiteit is dat deze vaak economisch niet meer levensvatbaar waren. Maar we willen kijken of daar toch iets aan te doen valt. Daarom willen we in verschillende kernen onderzoeken of er vernieuwende vormen van horeca of detailhandel terug zouden kunnen komen. Deze worden dan niet door de gemeente gerund, maar bijvoorbeeld door een zorginstelling. We willen vooral samen met bewoners creatieve oplossingen bedenken. De levendigheid van de kernen kan daardoor verbeteren.