Meteen naar de inhoud

Raadsbesluit betreffende Visie op de dijk

Besluit van de gemeenteraad     
Zaaknummer: 898937; nr. 2021-10

De raad van de gemeente Drechterland;

Constaterende dat:
 de Zuiderdijk op het grondgebied van Drechterland een uniek en fraai landschapselement vormt;
 dit ook blijkt uit diverse relevante nota’s en visie-documenten;

Overwegende dat:
 gelet op het unieke karakter van de Zuiderdijk het wenselijk is om de diverse nota’s en beleidsdocumenten met betrekking tot de dijk te bestuderen, met
elkaar te vergelijken en een overzicht te maken;
 er met deze Visie op de dijk nu een document ligt waarin relevante nota’s en visiedocumenten voor de Zuiderdijk bijeengebracht en tot een geheel gesmeed zijn;
 hieruit verschillende aangescherpte beleidsvoornemens te formuleren zijn;
 de visie kan worden gezien als onderdeel van de toekomstige omgevingsvisie voor Drechterland;

Gelezen het initiatiefvoorstel van de fractie PDL d.d. 10 februari 2021

b e s l u i t :

de volgende uitgangspunten van de nota ‘Visie op de dijk’ te onderschrijven en verzoekt het college van b. en w. hiermee aan de slag te gaan en de raad hierover te rapporteren:

Algemene waarden:
 voor de Zuiderdijk en directe omgeving als kernwaarden uit te gaan van rust,
ruimte en natuurbeleving;

Recreatie:
 vast te houden aan het motorvoertuigen-luw maken van de dijk zoals in het CUP reeds is verwoord;
 haar invloed bij het RSW aan te wenden om fiets- en wandelroutes op en langs de dijk te optimaliseren;
 aan te sturen op de realisatie van drie extra kleinschalige strandjes;

Natuur:
 in overleg met het HHNK de biodiversiteit op de dijk te verbeteren;
 initiatieven te ontplooien om de natuur, waaronder de kleiputten, langs de dijk te versterken, dit in overleg met de beherende instanties zoals Staatsbosbeheer en Landschap Noord-Holland;
 de omschakeling naar kleinschalige vormen van natuur-inclusieve landbouw in het dijklandschap te stimuleren;

Ruimte en cultuur:
 toe te blijven zien op het behoud en de bescherming van cultuurhistorische elementen en dorpsgezichten;
 buitendijkse bouwwerken, los van tijdelijke voorzieningen, te weren;
 geen ontwikkelingen te faciliteren die haaks staan op het open, kleinschalige en romantische karakter van het dijklandschap;

Aldus besloten door de raad van de gemeente Drechterland in zijn openbare vergadering van 22 maart 2021.

De raad voornoemd,
de griffier,                                     de voorzitter,
J.N.M. Commandeur                     M. Pijl